Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar en voor afhaling tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, de BVBA G. SMET behoudt zich een retentierecht voor.
 2. Bij niet betaling van de factuur op de factuurdatum of op de op de factuur vermelde vervaldatum is er vanaf de factuurdatum of de vervaldatum van rechtswegen en zonder voorafgaandelijke in gebreke stelling een verwijlrente verschuldigd op het factuurbedragen aan een rentevoet van 10% per jaar .
  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke in gebreke stelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 Euro als schadebeding
  De inningkosten zijn in deze schadevergoeding niet in begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.
 3. Klachten betreffende de levering dienen schriftelijk bij aangetekende brief te gebeuren binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of voortverkoop.
  Eventuele protesten van de factuur dienen schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. De ontvangst van de factuur wordt bewezen door de regelmatige inschrijving ervan in de boekhouding van de BVBA G SMET.
 4. Tot de volledige voldoening van alle vorderingen welke uit de verkoopsovereenkomst voor de koper voortvloeien blijven de geleverde goederen uitsluitende eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.
 5. Prijsoffertes hebben een geldigheid van 30 dagen. GSmet behoudt zich het recht voor, om offertes bij  bestelling te corrigeren of aan te passen volgens de op dat moment geldende koperkoersen, prijswijzigingen van de fabrikant of aangepaste tarieven of heffingen.
 6. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum behoudt de BVBA G SMET zich het recht voor om na een termijn van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
 7. De vrijwaringsplicht m.b.t. de gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leverancier en is in tijd beperkt tot zes maanden ingaande bij de levering.
 8. In geval van annulatie van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling.
 9. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de BVBA G SMET niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 10. De goederen reizen op risico van de geadresseerde.
 11. In geval van betwisting is uitsluitend de ratione materiae bevoegde rechter van de maatschappelijke zetel van de BVBA G. SMET bevoegd, doch de BVBA G. SMET behoudt zich het recht voor als eiser naar eigen goeddunken te dagvaarden om te verschijnen voor de rechter bevoegd voor de woonplaats van de klant.